Podmienky využívania služieb serveru BezpecneMiesto.sk (ďalej len „Podmienky“)

 1. BezpecneMiesto.sk sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Funnybox, s.r.o., Pražská 27, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47074132, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.  88104/B, ďalej len „prevádzkovateľ“.
 2. Stránky sú určené na podmienenú reklamu pre fyzické aj právnické osoby, ďalej len „užívateľov“. Predmetom podmienenej reklamy sú predovšetkým opatrenia, ktoré užívateľ vykonal/ vykonáva s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy COVID-19 v jeho priestoroch (ďalej len „ciel projektu“), ako aj osoba a činnosť užívateľa. Podmienenosť reklamy spočíva v tom, že bez ohľadu na už uhradené platby podmienená reklama užívateľa môže byť bez ďalšieho okamžite zrušená a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, či nárok na vrátenie už uhradených platieb v prípade odôvodneného podozrenia, že tvrdenia užívateľa týkajúce sa cieľu projektu sú, alebo sa stali zavádzajúce či nepravdivé.
Podmienky poskytovania služby 
 1. Zverejnenie podmienenej reklamy je podmienené uhradením spracovateľského poplatku v zmysle Cenníka.
 2. Podmienená inzercia je uverejnená na základe údajov poskytnutých užívateľom buď cez kontaktný formulár, alebo e-mailom.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v texte reklamy, prípadne podmienenú reklamu vôbec nezverejniť, alebo podmienenú reklamu odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami BezpecneMiesto.sk alebo dobrými mravmi.
 4. Užívateľ má možnosť kedykoľvek písomne požiadať o odstránenie reklamy (aj pred uplynutím doby na jej zverejnenie). Prevádzkovateľ tak vykoná po obdržaní písomnej požiadavky a overení si jej pravosti a aktuálnosti.
 5. Prevádzkovateľ, s výnimkou úprav zmienených v týchto Podmienkach, nevykonáva žiadnu úpravu podkladov zaslaných užívateľom, nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, pravdivosť či úplnosť užívateľom poskytnutých podkladov.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v podmienenej reklame, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb BezpecneMiesto.sk ani za spôsob akým služby BezpecneMiesto.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb BezpecneMiesto.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb BezpecneMiesto.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 9. Výhradne užívateľ zodpovedá za to, že obsahom podmienenej reklamy a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k reklame nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany užívateľa nezodpovedá. Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí, že v prípade akýchkoľvek nárokov tretej strany voči prevádzkovateľovi, z titulu porušenia autorských či im podobných práv uverejnením podkladov ktoré užívateľ poskytol ako podklad pre podmienenú reklamu, vykoná užívateľ okamžite všetky kroky, aby vstúpil do jednania na miesto prevádzkovateľa a zbavil prevádzkovateľa akejkoľvek zodpovednosti či ohrozil dobré meno prevádzkovateľa. V prípade, že budú voči prevádzkovateľovi uplatnené akékoľvek nároky z titulu porušenia autorských či im podobných práv uverejnením podkladov ktoré užívateľ poskytol ako podklad pre podmienenú reklamu, zaväzuje sa užívateľ poskytovateľa v plnom rozsahu odškodniť, vrátane príslušenstva pohľadávky. V prípade nesplnenia svojej povinnosti bez zbytočného odkladu výslovne súhlasí, že príslušenstvom pohľadávky bude aj odmena spoločnosti vykonávajúcej vymoženie pohľadávky prevádzkovateľa a to v plnej výške.
 10. Za obsah reklamy zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah reklamy. Užívateľ je povinný pri zadávaní podkladov pre reklamu dodržiavať tieto podmienky a všetky relevantné právne predpisy.
 11. V prípade, že užívateľ pripojí k podkladom na podmienenú reklamu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom zaslania podkladov na server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenie podmienenej reklamy na serveri či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsobu použitia v súlade s určením servera a mobilnej aplikácie a v súlade s týmito podmienkami. Užívateľ takisto súhlasí s ich úpravou (predovšetkým zmena veľkosti, prípadne výrezy, vloženie textu a podobne).
 12. Po zverejnení podmienenej reklamy a cca mesiac pred uplynutím doby zverejnenia zašle prevádzkovateľ užívateľovi výzvu na úhradu na ďalšie obdobie. Uhradením úhrady užívateľom sa dohoda o poskytovaní podmienenej reklamy na stránkach BezpecneMiesto.sk automaticky predlžuje o novo uhradené obdobie.
 13. Užívateľ má možnosť objednať si doplnkové služby v zmysle cenníka. Pri doplnkových službách „Zobraziť na 1. mieste v zozname“ a „Zobraziť na 1. stránke“, budú tieto buď ihneď po obdržaní úhrady, alebo (ak už bude mať službu predplatenú iný užívateľ a nebude možné služby poskytnúť paralelne) budú zaradené do poradovníka. Doplnková služba zaradená v poradovníku bude poskytnutá podľa jej poradia, hneď ako to bude technicky a prakticky realizovateľné.
 14. Poskytnutie služby na 1 mesiac znamená, že posledným dňom poskytovania služby bude deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca číselne zhodný s dňom, v ktorom bolo započaté s poskytovaním služby. Ak takého dňa niet, bude to posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poskytnutie služby na 1 týždeň znamená, že posledným dňom poskytovania služby bude deň nasledujúceho kalendárneho týždňa pomenovaním zhodný s dňom, v ktorom bolo započaté s poskytovaním služby. K ukončeniu môže prísť kedykoľvek počas tohto dňa.
 15. Užívateľ súhlasí s tým, aby ho po ukončení zobrazovania podmienenej reklamy prevádzkovateľ príležitostne kontaktoval s návrhom ďalšej spolupráce, či s informáciami o novinkách či nových službách poskytovateľa. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať.
Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb BezpecneMiesto.sk venuje a bude venovať s vynaložením primeraného úsilia a s odbornou starostlivosťou. Cieľom je poskytnutie služby v očakávanej kvalite a zabezpečiť funkčnosť stránok s čo najväčšou dostupnosťou.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho informovania služby serveru upravovať alebo inovovať.
 3. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

V Bratislave, 11.5.2020